تاریخچه فیبر نوری

پیدایش تئوری فیبرنوری         هدایت نور بر مبنای انعکاس کامل که اصل اساسی کارکرد فیبرهای نوری است؛ ابتدا در دهه ۱۸۴۰ در پاریس و توسط دنیل کلادان و ژاکوس بابینت ابداع شد. ۱۲ سال بعد یک استاد دانشگاه در لندن برای اولین بار این اصول را وارد طرح درس خود کرد. این